Cumann na dTuismitheoirí

Mar thuismitheoir...

Mar thuismitheoir / caomhnóir, tá tú i do bhall de Chumann na dTuismitheoirí. Reáchtálann coiste tuismitheoirí / caomhnóirí Cumann na dTuismitheoirí. Is féidir a gcuid ainmneacha a fháil ó oifig na scoile. Tá do chuid smaointí agus tacaíocht rí-thábhachtach le cinntiú go mbeidh rath ar Chumann na dTuismitheoirí. Ó am go ham i rith na bliana eagraíonn Cumann na dTuismitheoirí cruinnithe, cainteanna, imeachtaí agus bailiúcháin airgid. Cuireann siad go mór le saol sóisialta na scoile. Is bealach iad freisin le aithne a chur ar daoine nua chomh maith le ionchur a dhéanamh in oideachas do pháiste. Cuimhnigh gur tú an cumann seo, bíodh páirt agat ann.

Clár an chruinnithe 12 Meitheamh agus Miontuairiscí 8 Bealtaine

Clár Cruinniú Cinn Bliana 2023

Cliceáil anseo, le do thoil,  le haghaidh Miontuairiscí CCB 2022

 

As a parent...

As a parent / guardian you are an automatic member of our Parent Association. The Parent Association is run by an executive of parents / guardians. Their names are available from the school office. Your ideas and support are crucial in helping to make the Parent Association a success. From time to time during the year the Parent Association organise meetings, talks, events and fund raisers. These contribute greatly to the social life of the school. They are also a means of getting to know new people while at the same time making a real and valuable contribution to your child’s education. Remember you are the association so please get involved.

Agenda for Cumann na dTuismitheoirí Meeting 12 June 2024 and minutes of previous meeting

Agenda Parents Council AGM 2023

Please click here for the AGM 2022 Minutes