Cód Araíonachta agus Iompar

Cód Araíonachta agus Iompar do Scoil Aonghusa

(Download here Cód Araíonachta agus Iompar 2014)

Réamhrá
Bhí athbhreithniú déanta ar an bpolasaí Cóid Iompair ar an 31 Lúnasa 2011 agus 30 Lúnasa 2013.
Shocraigh Bord Bainistíochta na scoile athbhreithniú a dhéanamh ar an gCód
Iompair chun measúnú a dhéanamh ar cé chomh maith is atá an cód iompair reatha ag
teacht leis an dea-chleachtas agus chun a n-oibleagáidí dlíthiúla iomchuí a chomhlíonadh.
(Cód Iompair a Fhorbairt: Treoirlínte i gcomhair Scoileanna, NEWB, 2008)

Aidhmeanna
Is iad na haidhmeanna a ghabhann le cód iompair éifeachtach ná:

•A Chinntiú go gcuirtear timpeallacht oideachasúil ar fail atá treoraithe ag ár ráiteas
físe
•Cur ar chumas na scoile feidhmiú ar bhealach ordúil ionas gur féidir le leanaí dul chun
cinn a dhéanamh i ngach gné dá bhforbartha
•Atmaisféar a chruthú ina bhfuil meas agus tuiscint ar a chéile agus ina nglactar le
daoine
•Iompar dearfach agus féinsmacht a chothú, ag tabhairt aired ar na difríochtaí idir
leanaí agus an gá le freastal ar na difríochtaí sin
•Sábháilteacht agus dea-bhraistintgach ball den phobalscoile a chinntiú
•Cabhrú le tuismitheoirí agus daltaí tuiscint a fháil ar na córais agus na nósanna
imeachta atá mar chuid den chód iompair agus a gcomhoibriú a lorg agus na nósanna
imeachta sin á gcur i bhfeidhm
•Cinntiú go gcuirtear an córas rialacha, duaiseanna agus smacht bhannaí i bhfeidhm ar
bhealach cothrom agus comhleanúnach ar fud na scoile

CÓD ARAÍONACHTA AGUS IOMPAR DO
SCOIL AONGHUSA.

Tá an Cód i dtrí chuid:

1. Cóip de Riail 130
2. Fealsúnacht na múinteoirí i dtaobh araíonachta agus iompar i Scoil Aonghusa.
3. Liosta de rialacha na scoile agus smachtbhanna.
_________________________________________________________________
1. RIAIL 130 DE NA RIALACHA LE hAGHAIDH SCOILEANNA NÁISIÚNTA
(Mar a leasaíodh in Imlitir 7/88 i)

ARAÍONACHT SCOILE

1. Is ar an mBord Bainistíochta ag deireadh atá an fhreagracht ar riailbheas sa scoil faoina
stiúradh agus tá dualgas air deimhin a dhéanamh de go bhfuil córas cothrom araíonachta
i bhfeidhm inti. Is cóir gurb iad an príomhoide agus an fhoireann teagaisc i gcomhairle
leis na tuismitheoirí a chuirfeadh an córas le chéile agus ba cheart go mbeadh faomhadh
an Bhoird aige.

2. Ba chóir go gcuirfeadh múinteoirí beoshuim i bhfeabhsú agus i leas ginerálta a gcuid daltaí,
caitheamh leo go cineálta ach go daingean, agus ba chóir a bheith mar aidhm acu iad a rialú
trína mothú ceana agus a réasún in ionad trí chruas agus déine. Níor chóir i gcuinsí ar bith
an fhonóid, an searbhas nó caint ar dócha di bonn a bhaint d’fhéinmhuinín an dalta a
chleachtadh.

3. Tá úsáid an phíonóis chorpartha toirmiscthe.

4. Múinteoir ar bith a sháraíonn Ranna (2) nó (3) den riail seo glacfar leis go bhfuil sé/sí
ciontach in iompar nach cuí do mhúinteoir agus beidh gníomh diansmachta indlite dó/dí

5. Nuair a shíleann an Bord Bainistíochta gur gá soláthar a dhéanamh sa chóras araíonachta
chun deileáil le daltaí síor-dhocheansaithe nó le mórshárú riailbheasa trí údarás a thabhairt
don Chathaoirleach nó don Phríomhoide dalta nó daltaí a ionnarbadh ón scoil ní rachaidh
an chead tréimhse ionnarbtha sin thar trí lá scoile. Ní mór cinneadh ar leith ón mBord
Bainistíochta chun tréimhse bhreise ionnarbtha nach rachaidh thar deich lá scoile ar a
mhéid a cheadú chun gur féidir dul i gcomhairle le tuismitheoirí nó caoimhnóirí an dalta
nó na daltaí. I dtosca éischeachtúla, is féidir leis an mBord Bainistíochta tréimhse bhreise
ionnarbtha a cheadú, chun go ndéanfar athbreithniú ar an gceist.

6. Níor cheart aon pháiste a bhaint den rolla de bharr droch iompar go dtí go mbeidh
cead faighte ón bPatrún agus muna bhfuil socraithe déanta gur féidir an páiste a chlárú i
scoil oiriúnach eile.

2. SEO ÉIRIM SCÉIME d’FHEALSÚNACHT NA MÚINTEOIRÍ I DTAOBH
ARAÍONACHTA AGUS IOMPAR NA bPÁISTÍ I SCOIL AONGHUSA.

(a) Déanfaidh na múinteoirí gach iarracht araíonacht mhaith a fháil trí na páistí a
mholadh in ionad iad a cháineadh.

(b) Coimeádfar cúntas scríofa de mhí-iompar chomh maith le cuntas ar an bhfeabhas
a thagann ar dhaltaí toirmeascha. Is í/é an múinteoir ranga a choiméadfadh an
cuntas seo. Cuirfear fios ar thuismitheoirí nuair a bheadh an gá ann. Bronnfar
duais ar an “rang is fearr” gach seachtain.

(c) Tabharfar comhairle leanúnach do na páistí ar na h-ábhair seo; cineáltas,
fírinneacht, macántacht, díograiseacht, poncúlacht agus am do Dhia.

(d) Tá comhoibriú na dtuismitheoirí thar a bheith tábhachtach chun an fealsúnacht
seo a chur i bhfeidhm i gceart. Moladh mar sin go dtabharfar cóip de rialacha na
scoile dóibh ag tús na scoil bliana, i dtreo is go mbeidh siad ar eolas acu agus chun
cabhrú leis na múinteoirí iad a chur i bhfeidhm. Ina theannta sin, beidh fáilte
roimh thuismitheoirí chun ceiste nó fadhbanna a phlé. Bheadh na múinteoirí
buíoch dá ndéanfaí coinne roimh ré leis an múinteoir oiriúnach nó an Príomhoide.
Sa Chód Araíonachta agus íompar tá dhá rannóg de rialacha: Na Rialacha Órga
agus na Rialacha Ranga. Baineann na Rialacha Órga le smacht ar fud na scoile
agus baineann na Rialacha Ranga le smacht sa seomra ranga.
___________________________________________________________________
3. RIALACHA & SMACHTBHANNA

RIALACHA ÓRGA NA SCOILE:

Coinnigh na rialacha seo le do thoil.

1. Déan mar a iarrann múinteoirí na scoile ort láithreach.

2. Siúl go ciúin sa scoil.

3. Labhair Gaeilge i gcónaí.

4. Cuir bruscar sa bhosca bruscair agus tabhair aire do thimpeallacht na scoile.

5. Cloí leis an gcloigín.

6. Bí go deas lena chéile agus ná gortaigh éinne.

7. Bí gléasta go cuí in éide na scoile.

RIALACHA ÓRGA …… SMACHTBHANNA

Is féidir rabhadh a thabhairt don pháiste agus a (h)ainm a scríobh san fhillteán. i dteannta leis an riail a briseadh. Síneoidh an múinteoir é seo. Rachaidh nóta abhaile á chur é seo in iúl. Síneoidh an tuismitheoir é seo.

Is féidir iarraidh ar an bpáiste fanacht istigh ar feadh deich nóiméad ag am lóin.
Rachaidh nóta abhaile á chur é seo in iúl. Síneoidh an tuismitheoir é seo.

Is féidir litir oifigiúil a sheoladh abhaile. Beidh ar thuismitheoirí an pháiste í seo a shíniú.

Is féidir buaileadh le tuismitheoirí an pháiste, i dteannta leis an bPríomhoide agus an Múinteoir Ranga.

Fíor dhroch – iompar:

Rachaidh litir oifigiúil abhaile láithreach ná cuirfear glaoch gutháin ar thuismitheoir.

NA RIALACHA RANGA:

Coinnigh na rialacha seo le do thoil.

1. Déan mar a iarrann an múinteoir ranga ort láithreach.

2. Déan do dhícheall.

3. Ná cuir isteach ar éinne eile sa rang ar aon bhealach.

4. Ardaigh do lámh agus fan ar chead cainte.

5. Faigh cead chun d’áit a fhágáil.

6. Bíodh ómós agaibh don timpeallacht.

RIALACHA RANGA …… SMACHTBHANNA

Is féidir rabhadh a thabhairt don pháiste agus a (h)ainm a scríobh síos.

Is féidir iarraidh ar an bpáiste dul go dtí áit éigin eile sa seomra ranga.

Is féidir obair bhaile sa bhreis a thabhairt don pháiste.

Is féidir an páiste a bhogadh chuig seomra eile.

Is féidir litir a sheoladh abhaile agus cruinniú a eagrú le tuismitheoirí an pháiste.

Fíor dhroch – iompar:

Rachaidh litir oifigiúil abhaile láithreach ná cuirfear glaoch gutháin ar thuismitheoir.

NÓTA:

Moltar go ndéanfar athbreithniú ar an gcód go rialta.

________________________________________________________

Cód Araíonachta agus Iompar do Scoil Aonghusa

(Download here Cód Araíonachta agus Iompar 2014)

Réamhrá
Bhí athbhreithniú déanta ar an bpolasaí Cóid Iompair ar an 31 Lúnasa 2011 agus 30 Lúnasa 2013.
Shocraigh Bord Bainistíochta na scoile athbhreithniú a dhéanamh ar an gCód
Iompair chun measúnú a dhéanamh ar cé chomh maith is atá an cód iompair reatha ag
teacht leis an dea-chleachtas agus chun a n-oibleagáidí dlíthiúla iomchuí a chomhlíonadh.
(Cód Iompair a Fhorbairt: Treoirlínte i gcomhair Scoileanna, NEWB, 2008)

Aidhmeanna
Is iad na haidhmeanna a ghabhann le cód iompair éifeachtach ná:

•A Chinntiú go gcuirtear timpeallacht oideachasúil ar fail atá treoraithe ag ár ráiteas
físe
•Cur ar chumas na scoile feidhmiú ar bhealach ordúil ionas gur féidir le leanaí dul chun
cinn a dhéanamh i ngach gné dá bhforbartha
•Atmaisféar a chruthú ina bhfuil meas agus tuiscint ar a chéile agus ina nglactar le
daoine
•Iompar dearfach agus féinsmacht a chothú, ag tabhairt aired ar na difríochtaí idir
leanaí agus an gá le freastal ar na difríochtaí sin
•Sábháilteacht agus dea-bhraistintgach ball den phobalscoile a chinntiú
•Cabhrú le tuismitheoirí agus daltaí tuiscint a fháil ar na córais agus na nósanna
imeachta atá mar chuid den chód iompair agus a gcomhoibriú a lorg agus na nósanna
imeachta sin á gcur i bhfeidhm
•Cinntiú go gcuirtear an córas rialacha, duaiseanna agus smacht bhannaí i bhfeidhm ar
bhealach cothrom agus comhleanúnach ar fud na scoile

CÓD ARAÍONACHTA AGUS IOMPAR DO
SCOIL AONGHUSA.

Tá an Cód i dtrí chuid:

1. Cóip de Riail 130
2. Fealsúnacht na múinteoirí i dtaobh araíonachta agus iompar i Scoil Aonghusa.
3. Liosta de rialacha na scoile agus smachtbhanna.
_________________________________________________________________
1. RIAIL 130 DE NA RIALACHA LE hAGHAIDH SCOILEANNA NÁISIÚNTA
(Mar a leasaíodh in Imlitir 7/88 i)

ARAÍONACHT SCOILE

1. Is ar an mBord Bainistíochta ag deireadh atá an fhreagracht ar riailbheas sa scoil faoina
stiúradh agus tá dualgas air deimhin a dhéanamh de go bhfuil córas cothrom araíonachta
i bhfeidhm inti. Is cóir gurb iad an príomhoide agus an fhoireann teagaisc i gcomhairle
leis na tuismitheoirí a chuirfeadh an córas le chéile agus ba cheart go mbeadh faomhadh
an Bhoird aige.

2. Ba chóir go gcuirfeadh múinteoirí beoshuim i bhfeabhsú agus i leas ginerálta a gcuid daltaí,
caitheamh leo go cineálta ach go daingean, agus ba chóir a bheith mar aidhm acu iad a rialú
trína mothú ceana agus a réasún in ionad trí chruas agus déine. Níor chóir i gcuinsí ar bith
an fhonóid, an searbhas nó caint ar dócha di bonn a bhaint d’fhéinmhuinín an dalta a
chleachtadh.

3. Tá úsáid an phíonóis chorpartha toirmiscthe.

4. Múinteoir ar bith a sháraíonn Ranna (2) nó (3) den riail seo glacfar leis go bhfuil sé/sí
ciontach in iompar nach cuí do mhúinteoir agus beidh gníomh diansmachta indlite dó/dí

5. Nuair a shíleann an Bord Bainistíochta gur gá soláthar a dhéanamh sa chóras araíonachta
chun deileáil le daltaí síor-dhocheansaithe nó le mórshárú riailbheasa trí údarás a thabhairt
don Chathaoirleach nó don Phríomhoide dalta nó daltaí a ionnarbadh ón scoil ní rachaidh
an chead tréimhse ionnarbtha sin thar trí lá scoile. Ní mór cinneadh ar leith ón mBord
Bainistíochta chun tréimhse bhreise ionnarbtha nach rachaidh thar deich lá scoile ar a
mhéid a cheadú chun gur féidir dul i gcomhairle le tuismitheoirí nó caoimhnóirí an dalta
nó na daltaí. I dtosca éischeachtúla, is féidir leis an mBord Bainistíochta tréimhse bhreise
ionnarbtha a cheadú, chun go ndéanfar athbreithniú ar an gceist.

6. Níor cheart aon pháiste a bhaint den rolla de bharr droch iompar go dtí go mbeidh
cead faighte ón bPatrún agus muna bhfuil socraithe déanta gur féidir an páiste a chlárú i
scoil oiriúnach eile.

2. SEO ÉIRIM SCÉIME d’FHEALSÚNACHT NA MÚINTEOIRÍ I DTAOBH
ARAÍONACHTA AGUS IOMPAR NA bPÁISTÍ I SCOIL AONGHUSA.

(a) Déanfaidh na múinteoirí gach iarracht araíonacht mhaith a fháil trí na páistí a
mholadh in ionad iad a cháineadh.

(b) Coimeádfar cúntas scríofa de mhí-iompar chomh maith le cuntas ar an bhfeabhas
a thagann ar dhaltaí toirmeascha. Is í/é an múinteoir ranga a choiméadfadh an
cuntas seo. Cuirfear fios ar thuismitheoirí nuair a bheadh an gá ann. Bronnfar
duais ar an “rang is fearr” gach seachtain.

(c) Tabharfar comhairle leanúnach do na páistí ar na h-ábhair seo; cineáltas,
fírinneacht, macántacht, díograiseacht, poncúlacht agus am do Dhia.

(d) Tá comhoibriú na dtuismitheoirí thar a bheith tábhachtach chun an fealsúnacht
seo a chur i bhfeidhm i gceart. Moladh mar sin go dtabharfar cóip de rialacha na
scoile dóibh ag tús na scoil bliana, i dtreo is go mbeidh siad ar eolas acu agus chun
cabhrú leis na múinteoirí iad a chur i bhfeidhm. Ina theannta sin, beidh fáilte
roimh thuismitheoirí chun ceiste nó fadhbanna a phlé. Bheadh na múinteoirí
buíoch dá ndéanfaí coinne roimh ré leis an múinteoir oiriúnach nó an Príomhoide.
Sa Chód Araíonachta agus íompar tá dhá rannóg de rialacha: Na Rialacha Órga
agus na Rialacha Ranga. Baineann na Rialacha Órga le smacht ar fud na scoile
agus baineann na Rialacha Ranga le smacht sa seomra ranga.
___________________________________________________________________
3. RIALACHA & SMACHTBHANNA

RIALACHA ÓRGA NA SCOILE:

Coinnigh na rialacha seo le do thoil.

1. Déan mar a iarrann múinteoirí na scoile ort láithreach.

2. Siúl go ciúin sa scoil.

3. Labhair Gaeilge i gcónaí.

4. Cuir bruscar sa bhosca bruscair agus tabhair aire do thimpeallacht na scoile.

5. Cloí leis an gcloigín.

6. Bí go deas lena chéile agus ná gortaigh éinne.

7. Bí gléasta go cuí in éide na scoile.

RIALACHA ÓRGA …… SMACHTBHANNA

Is féidir rabhadh a thabhairt don pháiste agus a (h)ainm a scríobh san fhillteán. i dteannta leis an riail a briseadh. Síneoidh an múinteoir é seo. Rachaidh nóta abhaile á chur é seo in iúl. Síneoidh an tuismitheoir é seo.

Is féidir iarraidh ar an bpáiste fanacht istigh ar feadh deich nóiméad ag am lóin.
Rachaidh nóta abhaile á chur é seo in iúl. Síneoidh an tuismitheoir é seo.

Is féidir litir oifigiúil a sheoladh abhaile. Beidh ar thuismitheoirí an pháiste í seo a shíniú.

Is féidir buaileadh le tuismitheoirí an pháiste, i dteannta leis an bPríomhoide agus an Múinteoir Ranga.

Fíor dhroch – iompar:

Rachaidh litir oifigiúil abhaile láithreach ná cuirfear glaoch gutháin ar thuismitheoir.

NA RIALACHA RANGA:

Coinnigh na rialacha seo le do thoil.

1. Déan mar a iarrann an múinteoir ranga ort láithreach.

2. Déan do dhícheall.

3. Ná cuir isteach ar éinne eile sa rang ar aon bhealach.

4. Ardaigh do lámh agus fan ar chead cainte.

5. Faigh cead chun d’áit a fhágáil.

6. Bíodh ómós agaibh don timpeallacht.

RIALACHA RANGA …… SMACHTBHANNA

Is féidir rabhadh a thabhairt don pháiste agus a (h)ainm a scríobh síos.

Is féidir iarraidh ar an bpáiste dul go dtí áit éigin eile sa seomra ranga.

Is féidir obair bhaile sa bhreis a thabhairt don pháiste.

Is féidir an páiste a bhogadh chuig seomra eile.

Is féidir litir a sheoladh abhaile agus cruinniú a eagrú le tuismitheoirí an pháiste.

Fíor dhroch – iompar:

Rachaidh litir oifigiúil abhaile láithreach ná cuirfear glaoch gutháin ar thuismitheoir.

NÓTA:

Moltar go ndéanfar athbreithniú ar an gcód go rialta.

________________________________________________________

CODE  OF  BEHAVIOUR  &  DISCIPLINE

FOR SCOIL  AONGHUSA 

(Download here Cód Araíonachta agus Iompar 2014)

 The Code is in three parts, namely:

 1.  Copy of Dept. of  Education’s Rule 130.

2.  Teachers’ collective philosophy with regard to discipline in Scoil Aonghusa.

3.  A list of school rules and sanctions.

______________________________________________________________________

  1.   RULE  130  OF  THE  RULES  FOR  NATIONAL  SCHOOLS

      (As amended in Circular 7/88).

SCHOOL  DISCIPLINE

1.  The Board of Management has ultimate responsibility for the discipline in the school 

     under its management and a duty to ensure that a fair code of discipline applies

     therein.  This code should be formulated by the principal and teaching staff in

     consultation with parents and be approved by the Board.

2.  Teachers should have a lively regard for the improvement and general welfare of

      their pupils, treat them with kindness combined with firmness and should aim at

      governing them through their affections and reason and not by harshness and

      severity.  Ridicule, sarcasm or remarks likely to undermine a pupil’s self-confidence

      should not be used in any circumstances.

3.   The use of corporal punishment is forbidden.

4.   Any teacher who contravenes sections (2) or (3) of this rule will be regarded as guilty 

      of conduct unbefitting a teacher and will be subject to severe disciplinary action

5.   Where the Board of Management deems it necessary to make provision in the code

      of discipline to deal with continuously disruptive pupils or with a serious breach of

      disciplines, by authorising the Chairperson or Principal to exclude a pupil or pupils

      from school, the maximum initial period of such exclusion shall be three school-days.

      A special decision of the Board of Management is necessary to authorise a further

      period of exclusion up to a maximum of 10 school-days to allow for consultation with 

      the pupil or pupil’s parents or guardians.  In exceptional circumstances, the Board  

      of Management may authorise a further period of exclusion in order to enable the

      matter to be reviewed.

6.   No pupil shall be struck off the roll for breaches of discipline without the prior

      consent of the Patron and unless alternative arrangements are made for the

      enrolment of the pupil at another suitable school.

______________________________________________________________________

2.  AN  OUTLINE  OF  TEACHERS’  PHILOSOPHY  WITH  REGARD  TO 

DISCIPLINE  IN  SCOIL  AONGHUSA

a)  Teachers will encourage desired mode of behaviour through praise and motivation

      rather  than punitive sanctions.

b)   Incidences of good and improved behaviour as well as incidences of undesirable

      behaviour will be recorded.  The recording of this information will be carried out

      in each class and parents will be informed when necessary.  Award to be granted 

      to “best class” every week.

c)   Children will receive advice on the following topics which have a direct relation to

      good discipline, these are truthfulness, honesty, kindness, diligence , punctuality

      and prayerfulness.

d)   The co-operation of parents in the administration of this philosophy is vital.  It is

       therefore recommended that parents be given a list of school rules at the beginning

       of each school year, in order to familiarise themselves with them and help in their

       smooth administration.  Please note that parents are welcome to discuss queries

       or questions which they may have.  It would be appreciated that an appointment be

       made beforehand, with the appropriate teacher or the School Principal.

In our Code of Behaviour and Discipline there are two sets of rules.  There are the ‘Rialacha Órga’ which relate to the pupils’ behaviour throughout the school and in the school yard.  Also, there are the ‘Rialacha Ranga’ which concern behaviour in the classroom.

3.     RIALACHA  &  SMACHTBHANNA

                                                     

GOLDEN RULES OF THE SCHOOL:

      Keep These Rules Please.

 1. Do as the teacher asks you.

2. Walk quietly in the school building.

3. Speak Irish always.

4. Put rubbish in the bin and respect our school environment.

5. Obey the bell when it rings.

6. Show respect to everyone and do not hurt anybody.

7. Appropriate school uniform must be worn at all times.

GOLDEN RULES ......  CONSEQUENCES

Is féidir rabhadh a thabhairt don pháiste agus a (h)ainm a scríobh san fhillteán, i dteannta leis an riail a briseadh.   Síneoidh an múinteoir é seo.  Rachaidh nóta abhaile á chur é seo in iúl.  Síneoidh an tuismitheoir é seo.

Is féidir ar an bpáiste fanacht isteach ar feadh deich nóiméad ag am lóin.

Rachaidh nóta abhaile á chur é seo in iúl.  Síneoidh an tuismitheoir é seo.

Is féidir litir oifigiúil a sheoladh  abhaile.  Beidh ar thuismitheoirí an pháiste í seo a shíniú.

Is féidir buaileadh le tuismitheoirí an pháiste, i dteannta leis an  bPríomhoide

agus an Múinteoir Ranga.

Fíor  dhroch - iompar:

Rachaidh litir oifigiúil abhaile láithreach ná cuirfear glaoch gutháin ar thuismitheoir.       

NA  RIALACHA  RANGA.

Coinnigh  na rialacha seo le do thoil.

    1.    Déan mar a iarrann an múinteoir ranga ort láithreach.

    2.    Déan do dhícheall.

    3.    Ná cuir isteach ar éinne eile sa rang ar aon bhealach.

    4.    Ardaigh do lámh agus fan ar chead cainte.

    5.    Faigh cead chun d’áit a fhágáil.

    6.    Bíodh ómós agaibh don timpeallacht.

RIALACHA  RANGA  ...... SMACHTBHANNA

Is féidir rabhadh a thabhairt don pháiste agus a (h)ainm a scríobh síos.

Is féidir iarraidh ar an bpáiste dul go dtí áit éigin eile sa seomra ranga.

Is féidir obair bhaile sa bhreis a thabhairt don pháiste.

Is féidir an páiste a bhogadh chuig seomra eile.

Is féidir litir a sheoladh abhaile agus cruinniú le tuismitheoirí an pháiste.

Fíor dhroch - iompar:

Rachaidh litir oifigiúil abhaile láithreach ná cuirfear glaoch gutháin ar thuismitheoir.

NOTE:    It is envisaged that a review of the Code of Behaviour and Discipline will take place at regular intervals.