Frásaí Gaeilge

Gaschaint

A website of 2000 phrases, together with recordings, for parents who wish their children to grow up able to speak Irish. The three main Irish dialects are represented on the website, which is colour-coded for ease of use. All recordings are by native Irish speakers. Click here for Gaschaint

Déan Comhrá

Tá an leabhrán Déan Comhrá dírithe ar thuismitheoirí agus chaomhnóirí a bhfuil a gcuid páistí ag freastal ar naíonra nó ar scoil lán-Ghaeilge. Tá sé lán le frásaí simplí úsáideacha a bhféadfaí a úsáid sa bhaile leis an teanga a shní isteach sa saol laethúil. Tá go leor buntáistí ag baint leis an nGaeilge a úsáid sa bhaile agus is cinnte go gcabhróidh moladh agus spreagadh uait féin le do pháiste éirí níos muiníní sa teanga. Má fheiceann do pháiste go bhfuil tusa díograiseach agus dearfach i leith na teanga, beidh an meon céanna aige nó aici. D’fhéadfadh an teaghlach roinnt foclóir nua a fhoghlaim le chéile fiú. Tá súil againn go mbeidh spraoi agaibh ar an aistear seo le chéile.

Tá seinnliosta Youtube ag Gaeloideachas de réir téamaí Déan Comhrá, breathnaigh ar na físeáin anseo. 

Tá na leabhrán ar fáil saor in aisce ó Gaeloideachas. Bain triail as!

Déan Comhrá - EN
Déan Comhrá is a booklet aimed at parents and guardians of children attending a naíonra or scoil lán-Ghaeilge. It is focused on simple, practical vocabulary that can be used at home together on a daily basis. There are many benefits of speaking Irish at home with your child and we hope that these words and phrases will help make Irish part of your daily routine. You can help your child build on their confidence and improve their Irish by giving them lots of opportunities to speak Irish. If they see that you are enthusiastic and positive about the language, they will be too!

Gaeloideachas have a YouTube playlist that covers the themes of the booklet, take a look at the short videos here. 

Download the Déan Comhrá booklet for free from Gaeloideachas. Bain triail as!

Dia duit Dia daoibh – Hello
Dia is Muire duit daoibh – God and Mary be with you
Maidin mhaith – Good morning
Maidin mhaith, buíochas le Dia – Good morning, thank God
Go raibh maith agat – Thank you
Go dté tú slán – Goodbye and good luck

Ag cur in aithne
Cad is ainm duit? – What is your name?
Seán is ainm dom/ Is mise Seán – My name is Seán/ I am Seán
Conas atá tú? – How are you?
Tá mé go maith go raibh maith agat – I am well, thank you.
Cén aois tú? – What age are you?
Tá mé cúig bliana d’aois. – I am five years old.
Cén rang ina bhfuil tú? – What class are you in?
Tá mé i rang na Naíonáin/rang a haon – I am in infants/ in 1st class.

Dathanna
Dearg,
Gorm,
Glas,
Corcra,
Bándearg,
Dubh,
Oráiste,
Buí,
Donn

Uimhreacha
Aon – 1, dó – 2, trí – 3, ceathar – 4, cúig – 5, sé – 6, seacht – 7, ocht – 8, naoi – 9, deich – 10, aon déag – 11, dó déag – 12, trí déag – 13…..fiche – 20, tríocha – 30, daichead – 40, caoga – 50, seasca – 60, seachtó – 70, ochtó – 80, nócha – 90, céad – 100.

Counting People
Duine amháin – 1, beirt – 2, triúr – 3, ceathrar – 4, cúigear – 5, seisear – 6, seachtar – 7, ochtar – 8, naonúr – 9, deichnúir – 10.

Táim naoi mbliana dàois. – I am nine years old.
Tá cúigear i mo chlann. – There are five in my family.

Éadaí
Éadaí scoile – Uniform
Geansaí (jumper), léine (shirt), blús (blouse), carbhat (tie), bríste (trousers), gúna (dress), stocaí (socks), bróga (shoes), buataisí (boots), seaicéad (jacket).

Cá bhfuil do chóta? – Where is your coat?

Cuir ort do bhróga. – Put on your shoes.

Gníomhachtaí
Ag ithe – eating
Ag caoineadh – crying
Ag ól – drinking
Ag gáire – laughing
Ag léim – jumping
Ag labhairt – talking
Ag siúl – walking
Ag canadh – singing
Ag rith – running
Ag damhsa – dancing
Ag léamh – reading
Ag súgradh – playing
Ag scríobh – writing
Ag imirt peile – playing football

Ábhair scoile
Gaeilge (Irish), Béarla (English), Matamaitic (Maths), Stair (History), Tíreolaíocht (Geography), Ealaín (Art), Eolaíocht (Science), Ceol (Music), Corpoideachais (P.E.), Reiligiún (Religion), Drámaíocht (Drama).

Is í an Ghaeilge an t-ábhar is fearr liom – Irish is my favourite subject.
Tá mé an mhaith ag ceol – I am very good at music.

An aimsir
Tá an lá go breá – It’s a fine day
brothallach, go h-álainn, te – humid, beautiful, warm
Tá an lá fuar – It’s a cold day
fliuch, scamallach, gaofar – wet day, cloudy, windy

Ainmhithe
madra – dog
capall – horse
iasc – fish
bó – cow
muc – pig
luch – mouse
caora – sheep
cearc – hen
asal  -donkey

Ceisteanna?
Cá bhfuil an príomhoide? – Where is the principal?
Cá bhfuil an múinteoir? – Where is the teacher?
Cá bhfuil an rúnaí? – Where is the secretary?
Cá bhfuil rang a dó? – Where is Rang a dó?
Cá bhfuil do mhála? – Where is your bag?
Cá bhfuil do chóta? – Where is your coat?
Cá bhfuil do bhosca lóin? – Where is your lunch box?
Cá bhfuil do dheoch? – Where is your drink?
An bhfuil d’obair bhaile críochnaithe agat? – Have you finished your homework?

Ordaithe?
Deán deifir, brostaigh ort – Hurry up
Ith do lón – Eat all your lunch
Cuir ort do chóta ag am lóin inniu – Put on your coat at lunchtime today
Bí cúramach ar an mbóthar – Be careful on the road
Éist le do mhúinteoir – Listen to your teacher
Glan suas do bhord – Clean your table
Tar isteach – Come in
Téigh amach – Go out
Slán go fóill – Bye for now
Feicfidh mé ar ball thú. – I will see you later