Fáilte romhat chuig suíomh idirlín Scoil Aonghusa.

Fáilte romhat chuig suíomh idirlín Scoil Aonghusa.

Fáilte romhat chuig suíomh idirlín Scoil Aonghusa.

Fáilte romhat chuig suíomh idirlín Scoil Aonghusa.

FÁILTE

Is scoil do chailíní agus do bhuachaillí idir 4 agus 13 bliana d’aois í Scoil Aonghusa. Múintear na hábhair ar fad trí mheán na Gaeilge ach amháin Béarla agus is í Gaeilge teanga cumarsáide na scoile. Is pobal d’fhoghlaimeoirí sinn, idir múinteoirí, daltaí agus tuismitheoirí agus oibrimid as lámh a chéile chun na torthaí is fearr a bhaint amach d’ár bpáistí. Teastaíonn uainn, thar aon rud eile, go mbeidh ár bpáistí sona agus sábháilte agus iad ag fás, ag foghlaim agus ag forbairt.

WELCOME

Scoil Aonghusa is a co-educational primary school in Drogheda accommodating pupils between 4-13 years of age. All subjects are taught through the medium of Irish (except for English) and Irish is the main language of communication within the school. We are a community of teachers, students and parents that strive to achieve the best results by working hand in hand with each other for the benefit of the pupils in our care. Above all else, we want our pupils to be happy and safe as they grow and learn.

If you have any questions, I invite you to give us a call on (041) 9832531 or email us at oifig.scoilaonghusa@gmail.com

Is mise le meas,

Edel Ní Bhroin

Príomhoide

Sainmheon na Scoile

Is bunscoil lán-Ghaelach mheasctha le sainspiorad Caitliceach í Gaelscoil, Scoil Aonghusa. Is pobal fáilteach é Scoil Aonghusa.

An phríomhaidhm atá againn i nGaelscoil, Scoil Aonghusa ná oideachas lán-Ghaeilge d’ardchaighdeán a chur ar fáil do na daltaí go léir le béim agus meas ar ár gcultúr.

Táthar ag súil go rachaidh a saol scoile i bhfeidhm orthu go dearfach le linn a dtréimhse sa Ghaelscoil agus go mbeidh dearcadh dearfach ag daltaí na scoile ar an nGaeilge agus cuimhní deimhneacha acu ar a saol scoile amach anseo.

Tá sé mar aidhm ag Scoil Aonghusa a bhfuil de mhaitheas i ngach páiste a chothú agus a thabhairt chun foirfeachta agus gach páiste a chur ar thóir na maitheasa sa saol atá thart air/uirthi trí aithne a chur ar an bpáiste ina iomlána agus dlúthcheangal a chothú idir an scoil agus an baile.

Is í an Ghaeilge teanga na scoile. Is trí mheán na Gaeilge a ghlacann na páistí páirt i ngach rud ar scoil.

School Ethos

Scoil Aonghusa is a mixed all Irish speaking school with a Catholic Ethos. We are a welcoming community.

The main aim of our school is to provide a high- quality education for each student with emphasis on respect and our culture.

It is hoped that school life will have a positive effect on each child throughout their time in our school, that our students will have a positive outlook on the Irish language and that our students will have positive and happy memories of the school and of their primary education.

It is an aim of Scoil Aonghusa to develop and to bring to the fore the good and the talents of each child, through getting to know the whole child and with close cooperation between home and school, in order that each child can contribute positively to their environment and community.

Irish is the first language of the school. It is through the Irish language that children participate in school activities.

Slán Rang 6

Click here to view some highlights of Rang 6's time in Scoil Aonghusa 

Imeachtaí Bailiú Airgid

Déanann Scoil Aonghusa tréaniarracht an deis is fearr a sholáthar do gach buachaill agus cailín i Scoil Aonghusa, rud a chosnaíonn níos mó ná na deontais scoile a sholáthraíonn an Roinn Oideachais.  Chuige sin tá feachtas bailiú airgead "Ár Lató Scoile" ag Scoil...

Clárú – Enrolment

Clárú 2023/24   Please click here for Scoil Aonghusa's Application Form for September 2024 | Foirm Iarratas Meán Fómhair 2024 ar fáil anseo Please click here for the 2024-25 Scoil Aonghusa Admissions Policy | Fógra Bliantúil maidir le ligean isteach - Annual...